تفسیری بر آثار الهام باقری در گالری ایده
امتیاز دهید

الهام باقری در آثار نقاشی خود تلاش می کند تا با استفاده از رنگ ها و سمت و سوی قلم به بیان شخصی خود و مفهوم مورد نظرش نزدیک شود. سردی غالب آبی، خطوط مشکی ضخیم و سطوح پرکننده رنگی ذهن مخاطب را به انتزاع درونی طبیعت یا فضای متلاطم یک ذهن می برد.

الهام باقری- رنگ و روغن - بوم- اکرلیک

فهرست مطالب

 

الهام باقری در آثار نقاشی خود تلاش می کند تا با استفاده از رنگ ها و سمت و سوی قلم به بیان شخصی خود و مفهوم مورد نظرش نزدیک شود. سردی غالب آبی، خطوط مشکی ضخیم و سطوح پرکننده رنگی ذهن مخاطب را به انتزاع درونی طبیعت یا فضای متلاطم یک ذهن می برد.

الهام باقری- رنگ و روغن - بوم- اکرلیک
الهام باقری- رنگ و روغن – بوم- اکرلیک

به طوریکه بتوان صدا و حس یک جنگل و یا کابوس و اغتشاش ذهن انسانی را از خلال حالت و حرکت رنگ ها تجربه کرد. دراین درجه صفر انتزاع، گاه تکانه هایی از فرم نیز به ناگاه ظاهر می شوند و یا بیانگری پای خود را به فضای آبستره تابلو می کشاند.

الهام باقری- رنگ و روغن - بوم- اکرلیک
الهام باقری- رنگ و روغن – بوم- اکرلیک
اثر الهام باقری

در کلیت فضای آثار او فاصله ای عمدی از سمت نقاش نسبت به سوژه احساس می شود. گویی او سعی در ثبت موضوع و درک آن با کمترین مداخله را دارد به نحوی که این نوع نگاه از ورای ذهن، او را به سمت راز مستتر در دل چیزها و اتفاقات ببرد و تبدیل به نوعی مکاشفه گردد. برای مثال به طبیعت اجازه دهد تا بهترین رنگ را برای ثبت شدن بر روی بوم به ذهن او القا کند و یا از طریق رنگ ها و تاش ها ماهیت درونی خود را نشان دهند. همچنین این فاصله آرامش محسوسی را، حتی در بیانگرانه ترین حالات به درون اثر می آورد.