ندایی، مردی که اسطوره می‌سازد

30 بهمن ندایی، مردی که اسطوره می‌سازد

ندایی، مردی که اسطوره می‌سازدندایی، مردی که اسطوره می‌سازد

 

ندایی در طی بیست سال از موثرترین هنرمندان واقع گرا در عرصه‌ی نقاشی بوده و در تمام این سال‌ها تنها ویژگی که آثارش رااز لغزیدن در پرتگاه تکرار و تقلید حفظ نمود بهره گیری هوشمندانه از تاثیر پذیری انسان نسبت به دنیای اسطوره و تاریخ است.