ندایی، مردی که اسطوره می‌سازد
امتیاز دهید

ندایی، مردی که اسطوره می‌سازد   ندایی در طی بیست سال از موثرترین هنرمندان واقع گرا در عرصه‌ی نقاشی بوده و در تمام این سال‌ها تنها ویژگی که آثارش رااز لغزیدن در پرتگاه تکرار و تقلید حفظ نمود بهره گیری هوشمندانه از تاثیر پذیری انسان نسبت به دنیای اسطوره و تاریخ است.

ندایی، مردی که اسطوره می‌سازد

فهرست مطالب

ندایی، مردی که اسطوره می‌سازدندایی، مردی که اسطوره می‌سازد

 

ندایی در طی بیست سال از موثرترین هنرمندان واقع گرا در عرصه‌ی نقاشی بوده و در تمام این سال‌ها تنها ویژگی که آثارش رااز لغزیدن در پرتگاه تکرار و تقلید حفظ نمود بهره گیری هوشمندانه از تاثیر پذیری انسان نسبت به دنیای اسطوره و تاریخ است.