نمایشگاه آثار عکاسی با عنوان بی سامان – ۲۴ الی ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ 

نمایشگاه آثار خط نقاشی – ۳۱ فروردین ماه الی ۵ اردیبهشت ماه  ۱۴۰۳

نمایشگاه آثار نقاشی با عنوان فراتر از زمین و زمان – ۱۴ الی ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ 

نمایشگاه آثار نقاشی با عنوان دیگران – ۲۸ اردیبهشت ماه الی ۲ خرداد ماه  ۱۴۰۳
نمایشگاه آثار نقاشی راد معصومی – ۴ الی ۹ خرداد ماه ۱۴۰۳
نمایشگاه آثار نقاشی گروهی – ۱۱ الی ۱۶ خرداد
نمایشگاه آثار نقاشی گروهی – ۱۸ الی ۲۳ خرداد
نمایشگاه آثار نقاشی گروهی – ۲۵ الی ۳۰ خرداد
نمایشگاه آثار نقاشی با عنوان تار و پودی از رنگ- ۱ الی ۶ تیر ماه ۱۴۰۳