آرش فتحی

آرش فتحی


  • شرکت در نمایشگاه گروهی گالری بهزاد، ۱۳۹۰
  • شرکت در نمایشگاه گروهی اداره ارشاد کرج، ۱۳۹۲
  • شرکت در نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان تهران، ۱۳۹۴
  • شرکت در نمایشگاه گروهی گالری آکدنیز آنکارا، ۱۳۹۷
  • شرکت در فراخوان‌ها و ورکشاپ‌های متعدد تهران
  • برگزاری نمایشگاه انفرادی خانه هنرمندان، ۱۳۹۶
  • برگزاری نمایشگاه انفرادی گالری ایده، ۱۳۹۹