طلا درنگی

طلا درنگی

 • گالری برگ  گروهی  ۱۳۷۸
 • گالری شیرازی ۱۳۸۰
 • ورک شاپ ۱۳۸۲fabercaster
 • گالری نشانه انفرادی ۱۳۸۶
 • بینال دوسالانه نقاشی ۱۳۹۰
 • گالری ایده ۱۳۹۱
 • ابرا گالری لندن ۱۳۹۱
 • شلمان گالری انفرادی ۱۳۹۲
 • ماه مهر گروهی ۱۳۹۳
 • باغ موزه قصر۱۳۹۴
 • گالری جورجانی انفرادی۱۳۹۵
 • گالری ثالث گروهی۱۳۹۶
 • گالری ثالث انفرادی ۱۳۹۷
 • گالری شیرین گروهی۱۳۹۷
 • گالری ثالث گروهی ۱۳۹۸
 • گالری شکوه گروهی ۱۳۹۸
 • گالری ثالث انفرادی ۱۳۹۹
 • گالری ایده گروهی ۱۳۹۹
 • گالری شیرین گروهی ۱۳۹۹
 • نمایشگاه گروهی در تورونتو ۱۴۰۰
 • پایان دوره کامل تاریخ هنر به مدت دو سال در ماه مهر نزد دکتر علیرضا سمیعی اذر