افجه نیا

فائزه افجه نیا

  • متولد ۱۳۵۴ _ تهران
  • تحصیلات: ۱۳۷۳ لیسانس ارتباط تصویری گرافیک
  • نمایشگاه گروهی:
  • سال ۱۳۷۸ فرهنگسرای ارسباران
  • سال ۱۳۸۰ فرهنگسرای ابن سینا
  • سال ۱۳۸۹ فرهنگسرای بهمن
  • سال ۱۳۹۱ فرهنگسرای ابن سینا
  • نمایشگاه انفرادی:
  • سال ۱۳۹۶ گالری شلمان
  • سال ۱۳۹۷ موسسه فرهنگی اکو

آثارفائزه افجه نیا