مهدی جلالی

نگاهی بر آثار مهدی جلالی در گالری ایده:

در روبرو شدن با آثار آبستره مهدی جلالی با این سوال مواجه ایم که آیا او در آشوب خودخواسته رنگ هایش، هارمونی فرمی-خطی را در این  قالب جستجو می کند یا تنها ثبت کننده تشویشی ذهنی در هجوم رنگ ها است. سفیدی پس زمینه اما، در کنار رنگ های شاد و حتی پالت تند و اکسپرسیو قرمز و سیاه برخی از آثار در تضاد با قسمت دوم پرسش ما قرار می گیرد؛ زیرا فضایی گسترده را برای کنش رنگ ها، یافتن نسبت آنها با یکدیگر و در نهایت ادغام شان در هیئت کلیتی شکل گرفته و با ثبات فراهم می کند. از سویی، رویداد یکباره رنگ ها در این فضای تهی که با ضرب قلم های سریع و بی باکانه نقاش رخ می دهد چه در پالت سرخوشانه و رهای او و یا در سنگینی و خشونت رنگ های تیره اش، نشان دهنده تجربه گرایی مبتنی بر آزادی در کشف و شهود فرمی است که الزاماً به انسجام از پیش تعیین شده ای نیز ختم نمی شود و همین امر است که مخاطب را برای همگام شدن با ابهام آثار جلالی ترغیب می کند.

آثار مهدی جلالی