هنرمند

آیدا رزاق زاده​

  • آغاز فعالیت هنری از سال ۸۹
  • تدریس در آموزشگاه دایره رنگی
  • برگزاری نمایشگاه گروهی در نگارخانه‌ی مانا در سال ۱۳۹۵
  • نمایشگاه گروهی در فرهنگسرای معرفت در سال ۱۳۹۶
  • نمایشگاه گروهی در نگارخانه‌ی سرو در سال ۱۳۹۷
  • نمایشگاه گروهی در فرهنگسرای خاوران در سال ۱۳۹۷
  • نمایشگاه گروهی در موزه‌ی فلسطین در سال ۱۳۹۸
  • نمایشگاه گروهی تعلیق در گالری ایده
  • نمایشگاه گروهی ارجاسب در گالری اید‌ه