هنرمند

سعید امکانی​

  • متولد ۱۳۵۵
  • فارغ‌التحصیل رشته نقاشی
  • نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری رواق هنری میلاد، ۱۹ شهریور ۹۴
  • نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری نگر، ۱۳ مهر ۹۷
  • نمایشگاه انفرادی طراحی در گالری گلستان، ۱۱ بهمن ۹۸
  • نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری شهریاران، ۷ اسفند ۹۹
  • نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری کاما، ۲۲ اسفند ۹۹
  • نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری طراحی هنر، ۱ اسفند ۹۹
  • نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری سرزمین هنر، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری شکوه، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰