هنرمند

مهرو اصغری​

 • متولد ۱۳۵۵ فارغ اتحصیل از هنرستان هنرهای تجسمی دختران سال ۱۳۷۶
 • فارغ التحصیل دانشگاه هنر و معماری ۱۳۸۲
 • نمایشگاه گروهی در گالری الهه ۱۳۸۰
 • نمایشگاه انفرادی در گالری برگ ۱۳۸۲
 • نمایشگاه انفرادی در گالری الهه ۱۳۸۳
 • نمایشگاه انفرادی در گالری دی ۱۳۸۴
 • نمایشگاه انفرادی در گالری الهه ۱۳۸۵
 • شرکت در بینال هفتم سال ۱۳۸۶
 • نمایشگاه انفرادی در خانه هنرمندان سالن ممیز ۱۳۸۷
 • نمایشگاه گروهی در فرهنگسرای نیاوران ۱۳۹۵
 • نمایشگاه انفرادی در گالری سهراب ۱۳۹۶
 • نمایشگاه گروهی در گالری سهراب ۱۳۹۷
 • نمایشگاه گروهی در گالری سهراب ۱۳۹۸
 • نمایشگاه گروهی در گالری سهراب ۱۳۹۹
 • نمایشگاه گروهی در گالری داوودی ۱۴۰۰
 • نمایشگاه گروهی در گالری آریانا ۱۴۰۰
 • نمایشگاه گروهی در گالری احسان ۱۴۰۰
 • نمایشگاه گروهی در گالری ایده ۱۴۰۰