هنرمند

پروانه رزاقی

 • شرکت در نماشگاه گروهی نقاشی در گالری ایوان سپید، ۱۵ اسفند ۹۵
 • شرکت در نماشگاه گروهی نقاشی گالری نیوان، ۷ خرداد ۹۵
 • شرکت در نماشگاه گروهی نقاشی گالری نیوان، ۱۹ شهریور ۹۵
 • شرکت در نماشگاه گروهی نقاشی گالری نیوان، ۸ بهمن ۹۵
 • شرکت در نماشگاه گروهی نقاشی نگارخانه بهنام دهش پور، ۵ خرداد ۹۶
 • شرکت در نماشگاه گروهی نقاشی گالری شکوه، ۱۷ آذر ۹۶
 • شرکت در نماشگاه گروهی نقاشی گالری خانه هنرمندان، ۲۵ خرداد ۹۷
 • شرکت در نماشگاه گروهی نقاشی نگارخانه بهنام دهش پور، ۷ تیر ۹۷
 • شرکت در نماشگاه گروهی نقاشی نگارخانه لاله، ۴ ابان ۹۷
 • شرکت در نماشگاه گروهی نقاشی گالری خانه هنرمندان، ۱۲ مهر ۹۸
 • شرکت در نماشگاه گروهی نقاشی گالری شروه، ۱۹ مهر ۹۸
 • شرکت در نماشگاه گروهی نقاشی گالری آس، ۲۴ آبان ۹۸