هنرمند

مریم حسینی نژاد

متولد ۱۳۵۳ در شهر مشهد


نقاش تخصص در سبک سورئال و دستیار استاد بیاد نمایشگاه گروهی نگارخانه احسا