هنرمند

شکوفه کریمی

متولد سال 1360

نمایشگاه گروهی ایماژ

1386

 • تاسیس آموزشگاه نقاشی «لتکا»

1389

 • کارشناس نقاشی از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد، تهران مرکز، تهران

1394

 • نمایشگاه گروهی، «گلوبال آرت فاندیشن»، لس آنجلس

1395

 • نمایشگاه گروهی، «عمارت هنر»، گالری پردیس، تهران

1397

 • نمایشگاه انفرادی، «استتار»، گالرى خطِ سفيد، تهران

1400

 • نمایشگاه گروهی، «هنر و هویت»، گالری نکست، استانبول
 • نمایشگاه انفرادی، «شکوفه های حوا۹۹»، گالری شیدایی، تهران
 • نمایشگاه گروهی، «راویانگی»، گالری شیدایی، تهران
 • نمایشگاه گروهی، «او-بوده-است»، گالری شیدایی، تهران
 • نمایشگاه گروهی، «ستون بی‌انتها»، گالری شیدایی، تهران

1401

 • نمایشگاه انفرادی، «مار و انار»، گالری شیدایی، تهران

1402

 • نمایشگاه گروهی، «پراکسیس»، گالری شیدایی، تهران