نمایشگاه آثار نقاشی ویردا

نمایشگاه آثار نقاشی بختیار سامه با عنوان «ویردا»

 

هنر برون داد درون داشت هاست در شیوه ای خاص که همگان بدان شکل ارائه نداده اند. آثار حاضر در نمایشگاه برداشتی استنباطی ،روایتگرانه و فیگوراتیو از موضوعات بکری هست که در فرهنگ و جغرافیای گوشه ای از کره ی خاکی جریان دارد. ویردا، مجموعه ی کوچکی است که بخشی از زندگی مادران کوچرو واتفاقات پیرامونشان را روایت میکند، باشد که مقبول افتد و با ارائه ی نظرات در جهت رفع کم و کاستی ها رهنمونگر باشید.

بختیار سامه


تاریخ افتتاحیه : 15 تیرماه 1403