نمایشگاه نقاشی گروهی افرودیت

آفرودیت، نمایشگاه گروهی آثار نقاشی

جزئیات نمایشگاه