نمایشگاه آثار تجسمی نیلوفر جافی با عنوان "قاجارگرایی مدرن"

استیتمنت:

فرهنگ و هنر از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود ودر این انتقال خواه ناخواه تغییراتی بوجود می‌آید.

امروزه با وجود انواع و اقسام سبکهای هنری که میبینیم  باز هنرمندان به گذشته رجوع میکنند و نمادی وردپایی از هنر گذشتگان را در آثار خود بکار میبرند .

که به دلیل اوضاع سیاسی و اجتماعی مشترک دو عصر و زمان هنرمند  تشویق می شود تا در هنرش نمادی از سبک قاجار بکار برد .

قاجارگرایی مدرن ترکیب وتلفیقی از  هنر قاجار وهنر مدرن امروزی می باشد.که نتیجه تاثیر تصمیمات و رفتارهای اجتماعی فرهنگی سیاسی جامعه امروزی بر آثار هنرمندان است.

جزئیات نمایشگاه