نمایشگاه آثار تجسمی با عنوان "قاجارگرایی مدرن"

جزئیات نمایشگاه