پوستر نمایشگاه کودکانگی

نمایشگاه آثار تجسمی زهرا عیشی با عنوان "کودکانگی"

استیتمنت:

آنچه که من به نسیان سپرده ام
تجربه بدون واهمه اصطالحی است که من برای کنش های کودکانه انتخاب می کنم؛ کنشی که به طور
مستقل و گاهاً درتنهایی با همیاری یا ممانعت خود و حتی در زوایا یا حواشی محدود کننده برای
تجربه گری و آگاهی به وقوع می پیوندد. به نوعی آگاهی غیر ارادی .
کودکان بی دغدغه از سن و سال برای یافتن معنا که زمان ندارد از کنشی ناآگاهانه بهره می برند.
مهم اینست که باید یادبگیریم بیشتر ببینیم، بیشتربشنویم و بیشتر احساس کنیم.
زندگی ،تنها فرصت تجربه هاست و یکی شدن با جهان و خوشا به حال آنکه در این تجربه گری
کودکانه باشد. و در فضای تجربه گری که اولویتی است در زندگی و بازی ابزاری است برای این
تجربه.
به راستی کودکانگی یعنی شاگردی راستین باش و بخت و اقبال را دریاب و در مرز مخاطره زندگی کن
و بر طناب بند بازی جست و خیز کن. اگر افتادی از بادی که بر صورت خندانت می خورد لذت ببر و
چیزهای جدید را تجربه کن حتی اگر ابله به نظر آیی و مردم سر تکان دهند و در گوش هم بخوانند که
تو دیوانه ای؛ دیوانگی یعنی بی تابی همراه با میل و شور، آری پس من دیوانه ام.زیرا زندگی تنها یک
تجربه است. رولن بارت، سخن عاشق
در گیری هر فرد با خودش و تنها بودنش برای زیستی ساده البته در ظاهر؛ همه چیز در همین کنش
ساده نهفته است ذهن است که همه چیز را پیچیده می بیند-ذهن خودآگاه- اما کودکانگی با ناآگاهی
خودش همواره در این تجربه گری موفق تر عمل نموده است. . قلب به ذهن نشان می دهد که زندگی
ساده است.
به نوعی کودکانگی با کنش بزرگسالی در هم آمیخته است؛ ممانعت و تشویق، کنشی غیر کودکانه است؛
خصلتی بزرگانه که تجربه گری مارا احاطه کرده است.
تقدیم به آنانی که به اشتیاقی مرموز برای لمس زندگی دچارند و گرفتار نسیان کودکانگی –تجربه گری
بی چون و چرا- نشده اند.


زهرا عیشی

جزئیات نمایشگاه