پوستر نمایشگاه آن ممتد

نمایشگاه آثار حجمی محمدعلی ملک پور با عنوان "آنِ ممتد"

استیتمنت:

شعار مجله تل کل (Tel Quel) به سردبیری فیلیپ سولر اجتناب از بازنمایی و درون نگاری را نوید داد ، مرگ مولف ، هنر متن محور و گذار آن به هنر مخاطب محور راهنمای من گشت تا چند صدایی را بر مبنای تفکر افقی در کارهایم لحاظ کنم و به تدریج به این باور رسیدم که شرط کلی بودن قوانین ، انتزاعی بودن آنهاست و دریافتم که انتزاعی ترین کارها پر مخاطب ترین آثار جهانند ، از باختین و دولوز دوسویگی را آموختم و این دوسویگی را در کارهای ناخودآگاه خود طوری به کار گرفتم که فاصله من را به عنوان هنرمند با مخاطبم به حداقل ممکن کاهش دهد ، آثارم را بدون عنوان عرضه کردم تا ضمن تأمین چند صدایی بتوانم از قوه هرمنوتیک مخاطبان برای چند سویه کردن کارهایم بهره بگیرم

جزئیات نمایشگاه