نمایشگاه آرمین توحیدی با عنوان " زمین و زمان"

 استیتمنت:

این نمایشگاه حاصل تجربیات من در برخورد با واقعیت و تخیل می باشد که به شکل بداهه بر روی بوم خلق شده است.

نگاهی تعمق انگیز به برخورد ها و رفتار های بشر دیروز و امروز ، چه در جنگ و صلح ، چه در عشق و نفرت و… در آثار من موج می زند .

شروع کار به صورت اسپونتان و مستقیم بر روی بوم شکل می گیرد.

استفاده از کل سطح بوم به صورت ساپورت سورفیس از مشخصه های اصلی کارم است و همانند هنرمندان نائیو به خلق آثارم می پردازم .

 

 

 

 

جزئیات نمایشگاه