نمایشگاه زن و جامعه

نمایشگاه آثار هنرمندان نقاش با عنوان زن و جامع

 استیتمنت:

چرا باید «نسبت» زن و «مفهوم» آن را دوباره در رابطه با وضعیت معاصر و بستر اجتماعی بازتعریف کنیم؟ چه چیز «ضرورت» این امر را ایجاب می کند؟ به نظر می رسد امروز دیگر، لایه های معنایی زن، زنانگی و امر زنانه تنها در برداشت معمول از مفاهیمی همچون عشق، مادری، وفاداری و… نمانده اند و همچون جهان پیرامونی، در ابعاد پیچیده تری تفسیر می شوند.

هر کدام از دیگری شکل گرفته است،
همچون قطره‌هایی که به دریا شکل می‌دهد
و دریایی که به ابرها و باران‌ها،
پس سخن گفتن از نیمه زایای یک جامعه، سخنی حیاتی است
شکوفایی نیمی از اجزای جامعه، شکوفایی جامعه است
و شوربختی نیمی از آن، شوربختی جامعه
بستر جامعه نیازمند همه اجزای خود است، به‌ویژه آن نیمه‌‌ای که می‌آفریند
نیمه‌ای که بنیان نیمه دیگر را شکل می‌دهد
همچون قطره‌هایی که به دریا

 

جزئیات نمایشگاه