سعید امکانی

ناصر عزیزی
ناصر عزیزی
تیر ۵, ۱۴۰۰
مهدی منتصری
مهدی منتصری
تیر ۵, ۱۴۰۰
سعید امکانی

اثار سعید امکانی در گالری ایده

سعید امکانی

سعید امکانی
  • نمایشگاه گروهی نقاشی-گالری رواق هنری میلاد-۱۹ شهریور ۹۴
  • نمایشگاه گروهی نقاشی-گالری نگر-۱۳ مهر ۹۷
  • نمایشگاه انفرادی طراحی-گالری گلستان- ۱۱ بهمن ۹۸
  • نمایشگاه گروهی نقاشی-گالری شهریاران-۷ اسفند ۹۹
  • نمایشگاه گروهی نقاشی-گالری کاما-۲۲ اسفند ۹۹
  • نمایشگاه گروهی نقاشی-گالری طراحی هنر-۱ اسفند ۹۹
  • نمایشگاه گروهی نقاشی-گالری سرزمین هنر-۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • نمایشگاه گروهی نقاشی-گالری شکوه-۳۱ اردیبهشت۱۴۰۰