نمایشگاه نقاشی امضا

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اسفند ۳, ۱۳۹۹
نمایشگاه امضا

نمایشگاه آثار مهدی منتصری

نمایشگاه امضا

آثار خط نقاشی مهدی منتصری

گشایش جمعه ۱ اسفند ماه ۱۳۹۹
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

آیا امضاء ما تنها یک فرم ساده برای تایید بودن مان در مرتبه هویتی، جامعه شناختی و حقوقی است و یا بایستی برای چگونگی این نوع زیستن به مفاهیم قابل تاملی همچون تعهد و صلح و دوستی و امید در گستره انسانیت پهلو بزند؟

 مهدی منتصری