نمایشگاه خط نقاشی

طاهره صمدی
طاهره صمدی
شهریور ۲, ۱۴۰۰

نمایشگاه آثار خط نقاشی

نمایشگاه آثار نقاشی صحنه

گشایش ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۰
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

در مواجهه با پیچیدگی یک رویداد و هجوم عناصری که حضور واقعیشان را از هر طرف بر ما تحمیل میکنند و نیازمند سامان گرفتن در روایت ما هستند، شاید راه حل، فراخواندن آنها و چیدن دوباره شان در ساحتی است که به حقیقت درون ما نزدیک تر باشد. آن زمان است که بار واقعی لحظات و معنی شفاف تری از زیستن پیش روی ما قرار می گیرد.

مرتضی شمیسا