نمایشگاه عکاسی سایه های آمیخته

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اسفند ۳, ۱۳۹۹
نمایشگاه سایه های آمیخته

نمایشگاه آثار پرویز روزخش

نمایشگاه سایه های آمیخته

نمایشگاه آثار عکاسی پرویز روزخش

گشایش جمعه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۹
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

اختراع دوربین عکاسی در نیمۀ اول قرن نوزدهم میلادی به شکل گیری جنبش واقعگرایی (رئالیسم) در هنر و ادبیات کمک زیادی کرد؛ زیرا نمایش واقعیت عینی از طریق عکس، همان کاری بود که رئالیستها می خواستند انجام دهند.
بعدها مدرنیستها این برداشت را به چالش کشیدند و گفتند عکاس هنگام عکس گرفتن، در میان مجموعه ای از گزینه ها به انتخابی خاص دست میزند. علاوه بر این، میتواند با انتخاب هر نوع کادر، نما، ابزار و زاویۀ دید، عکسی متفاوت خلق کند و از یک واقعیت ثابت، شکل های گوناگونی بیافریند و در مقابل چشم بیننده قرار دهد.
هر عکسی آگاهانه یا ناآگاهانه، نمایۀ جانب داری های عکاس است و نگاه ا و را نشان میدهد، نه واقعیتی خام و پردازش نشده را. حال اگر واقعیت را از پشت یک عینک یا پنجرۀ خیس ببینیم و عکس بگیریم، عکس حاصل، دیگر نشان دهندۀ واقعیت موجود نیست. درونمایه (تم) اصلی مجموعۀ حاضر نیز بازنمایی تصاویر تغییرشکل یافته از اشکال واقعی و موجود در طبیعت است.
من در این مجموعه سعی کرده ام با استفاده از بازتاب و شکست نور در فضاهای شفافی مانند آب و شیشۀ مرطوب، که قابلیت شکست و بازتاب نور دریافتی را دارند، فرم هایی انتزاعی و غیرواقعی (برای ثبت در دوربین عکاسی) ایجاد کنم.

پرویز روزخش