نمایشگاه نقاشی اسطوره و فیگور

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اسفند ۳, ۱۳۹۹

نمایشگاه مستر نقاشی اسطوره و فیگور

نمایشگاه نقاشی

افتتاحیه جمعه ۱۰ آبان ماه سال ۱۳۹۸

دگرگونی های هنر ایران در پی جنبش های قرن نوزدهم در دنیا از دهه چهل با عنوان هنر مدرن ایران ایجاد شد. در بخشی از بدنه هنر مدرن ایران هنرمندان نوگرا گرایش به سوی فیگوراتیو پیدا کردند.

تاریخ هنر از آغاز تا کنون شاهد حضور فیگور انسان در عرصه های مختلف، از هنر های کاربردی گرفته تا نقاشی و مجسمه سازی بوده است. در بسیاری از دوره های تاریخی این سبک گرایش به واقع گرایی دارد، تا اینکه در اوایل قرن بیستم هنرمندان از این نوع نمایش واقع گرایانه برمیتابند و به انتزاع روی می آورند، اما این روند نیز در هنر این دوره دیری نمی پاید و در اواسط این قرن جای خود را به شیوه ی دیگری می دهد. مانند گرایش به انتزاع، فرم گرایی نخبه گرایی، وحدت گرایی که از مولفه های اصلی مدرنیسم بودند.

حضور “فیگور” در هنر های تجسمی غیر قابل انکار مانده و ارجاعات متعدد به تاریخ هنر و فلسفه، به نوعی واکنش روشنفکرانه بدل شده است.در این مجموعه بر روند فیگور در نقاشی ایران پرداخته شده است.

پاییز ۱۳۹۸

گالری ایده

کیوریتور: آرش سلطانعلی