نمایشگاه مورفینگ

نمایشگاه امضا
نمایشگاه نقاشی امضا
شهریور ۲, ۱۴۰۰
پوستر نمایشگاه سفری آرام در ضمیر خویشتن
نمایشگاه سفری آرام در ضمیر خویشتن
شهریور ۲, ۱۴۰۰
پوستر نمایشگاه مورفینگ

نمایشگاه مورفینگ

نمایشگاه انفرادی مورفینگ

نمایشگاه انفرادی دریا ایزدیار با عنوان مورفینگ

گشایش ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۰

تا ۳۱ شهریور ماه
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

دریا ایزدیار