نمایشگاه نقاشی اینجا پرنده بود

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اسفند ۳, ۱۳۹۹
نمایشگاه اینجا پرنده بود

نمایشگاه اثار نقاشی پرویز روزخش

نمایشگاه نقاشی اینجا پرنده بود

آثار نقاشی پرویز روزخش

گشایش جمعه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۹
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

نمی دانم چگونه طبیعت بخشی از وجودم شد و من شدم نگارنده افکار صاف او؛ چه زمانی که ازباران می نوشتم و با ابر قرار روز بعد را می گذاشتم، چه امروز که منظره بر بوم نقاشی ام جای امنی برای خود پیدا کرده است.

بیش از ده سال در کنار کارهای دیگر، با طرح و رنگ و مواد گوناگون، چهره ای ناپیدا از طبیعت را تصویر میکردم و گاه در میان تصور درخت از رفتار ما به خواب می رفتم و اکنون یک سال است که فقط چهره او را نقاشی می کنم.

تحصیل و کار در رشته زمین شناسی مرا به طبیعت نزدیک تر نمود و کوررنگی حساسیتم را به رنگ های طبیعی بیشتر کرد.

حالا با چشم هایم چیزی نزدیک به واقعیت درخت را تصویر می کنم، با رنگ هایی گاه انتزاعی تر و غیر واقعی تر.

پرویز روزخش

پرویز روزخش