نمایشگاه نقاشی تجلی فیگور، تنوع نگاه

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اسفند ۳, ۱۳۹۹

نمایشگاه نقاشی تجلی فیگور، تنوع نگاه

نمایشگاه گروهی آثار نقاشی

افتتاحیه جمعه ۸ آذر ماه سال ۱۳۹۸

توجه به فیگور انسانی در روند تحولات نقاشی جهان ،از دیرباز تا کنون از اهمیت خاصی برخورداربوده ودر هر دوره تاریخی متناسب با جهان نگری ،سبک وسیاق، و توان تکنیکی هنرمندان به دستاوردهای ارزشمندی دراین عرصه وسیع رسیده اند. تا جاییکه درآثار بی شماری از آنان فیگور انسانی مرکز ثقل شکل دهنده آثارشان شده است.

اهمیت فیگور انسانی در دیوارنگاره های یونان باستان ،مصرباستان،ایران باستان وبه ویژه عصر رنسانس و بارک نشان از این مهم دارد.

با جنبش مدرنیسم وپی آمدهای آن،نوع نگاه هنرمندان به فیگور انسانی ،متاثر از ادراک زیبایی شناسانه معاصر، دچار دگردیسی ،اغراق وکژنمایی وحتی استحاله شده و درکلیت تابلو به گفتمان تازه ای از جلوه های بصری می انجامد.

نمایشگاه حاضر در ادامه نمایشگاه قبلی فیگوراتیو گالری ایده، حاصل تجربیات هنرمندان نقاشی است که در این راستا- متناسب با توانمندی وزاویه دید خود – کوششی داشته اند بر اهمیت فیگور انسانی در آثارشان.

کیوریتور: آرش سلطانعلی

  • هادی ضیاالدینی
  • مهدی ضیاالدینی
  • داوود مظفری
  • پرویز حیدرزاده
  • داریوش فرد دهکردی
  • مرتضی یزدانی
  • هیوا پاشایی
  • امیر علی مومن
  • مهدی احمدی