نمایشگاه نقاشی خاک، پذیرنده اشتباهاتی چون ما شد ۱

طاهره صمدی
طاهره صمدی
خرداد ۳۰, ۱۴۰۰
پوستر نمایشگاه خاک، پذیرنده اشتباهاتی چون ما شد 111

نمایشگاه نقاشی خاک، پذیرنده اشتباهاتی چون ما شد 111

نمایشگاه نقاشی خاک، پذیرنده اشتباهاتی چون ما شد ۱

نمایشگاه نقاشی خاک، پذیرنده اشتباهاتی چون ما شد ۱

گشایش جمعه ۴ الی ۹ تیر ماه ۱۴۰۰
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

خاک، پذیرنده ی اشتباهاتی چون ما شد.
قتل کردیم! حیوان و آدم فرقی نداشت؛ با پیش داوری های نابجا وعدم دانش، روح دیگری را غارت کردیم، اما افتخار بود! کودکی که برای این زمانه، حکم چهارپا در میان چهارپایان را داشت، حواله ی فریب دادیم؛ اما جامعه، شیرین تر شد!
داستان هایی از “اشرف مخلوقات” بودن را بافتیم و با آن، تکیه گاهی بس محکم ساخته شد؛ اما خانه، از درون، خالی بود.
روزی عنصری به اسم خاک را هدیه دادند و گفتند با آن انسانی، زندگی کنید؛ و طبق
گفته ها و شواهد موجود ما را از همین عنصر نیز، پس انداختند.
ما، انسانی ترین حیوان بشردر این سرزمین بی گناههمچون اسبی سرکش، تاختیم؛ اما آن را به باد لطیفه ای مسخره یا حتی گاهی فراموشش میکنیم.
این نمایشگاه، مروریست بر آنچه که در چند سطر پیشین گفته شد.
اما تو از همه بهتر میدانی که در این چند متری، خلاصه نمیشود!

فاطمه طاعتی