نمایشگاه نقاشی سطح خواب

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۰
نمایشگاه نقاشی های محمدرضا شیروانی زاده

نمایشگاه نقاشی های محمدرضا شیروانی زاده در گالری ایده

نمایشگاه سطح خواب

نمایشگاه آثار نقاشی محمدرضا شیروانی زاده

گشایش جمعه ۷ الی ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

از تخـت، پا نـهادن بـه دریای زیر تخت، از تخت چون ابتدای یک مـکاشفه، از نقـطه ای که پا به دریـای گرم باز می شود. از تخـت بیرون نمی شود این خیـال گنگ. گـویی رسیده باشد آن جـُرثومه سـِتُرگ، امـا بیـرون زدن از ایـن خـیال، یـک وهــم مداوم است. سرد، اندازه ی یک گور صد هزار و دویست لایه به پـایین، بی روح و تـلخ همـچون عـروسـک وحـشت زده ای با بـی شـمار چـشم و صـد هـزار دسـت. از سطحِ خـوابِ نهانی چو این، چیزی به جز وحشتِ تکرار بیرون نمی زند. وضعِ غریبِ مـاندن و آشـفتگی، ماندن در ایـن محیط مبهم و بی انتهاست. جـایی که جـز صـفحات سـفید ذهن، چـیزی دگـر بـه قـدرت انـجام سـر نمی زند. این سـطحِ خواب گویی ناشکستنی است.

محمدرضا شیروانی زاده