نمایشگاه نقاشی رویای ناتمام

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اسفند ۳, ۱۳۹۹

نمایشگاه نقاشی رویای ناتمام

نمایشگاه گروهی آثار فیگوراتیو

افتتاحیه جمعه ۲۰ دی ماه سال ۱۳۹۸

رویا های ما الهام گرفته از قوه تخیل و زندگی واقعی ما هستند،همه ی آنچیز هایی که هر هنرمندی برای خلق هنری به آن نیاز دارد.رویا ها،این شجاعت را به ما می بخشند که نه فقط با دنیا های بیگانه که با خودمان،خود واقعی مان هم آشنا شویم.ما همین آدم های ساده و عادی. ما، ما دیگر هویت را در جایی بیرون از خودمان دنبال نمیکنیم.

نقاشان فیگوراتیو معاصر، دیگر دنبال دنیای پیکره های تصنعی و غیر واقعی نیستند. آن ها پیکره هایی را به تصویر می کشند که از جنس خودمان اند، هر چند که گاه در قالب واقع گرایی و گاه در فرم های انتزاعی و حتی در بازنمایی های اکسپرسیو خودشان را نشان میدهند، اما آنچه اهمیت دارد دیدار مجدد ما با خودمان است، با خود واقعی مان، با همان درد ها،سرخوشی ها، رنگ ها و بی رنگی ها.

((رویای نیمه تمام)) در باره ی آدم هایی است که دارند خودشان را از نو می سازند و رویای نیمه تمامشان را تمام می کنند

آرش سلطانعلی

کیوریتور: آرش سلطانعلی