نمایشگاه نقاشی زمان از دست رفته

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اسفند ۳, ۱۳۹۹

نمایشگاه نقاشی زمان از دست رفته

نمایشگاه انفرادی آثار نقاشی عزیز انزابی

افتتاحیه جمعه ۱ آذر ماه سال ۱۳۹۸

زمان عامل ایجاد شکل گیری فرم های جدید است، من مدت هاست که مجذوب این مفاهیم هستم. در مجسمه ها و نقاشی های من، چه به صورت سورالیسم؛ فیگوراتیو و انتزاعی، من از جنبه های ناخودآگاه جمعی استفاده می کنم تا یک حالت عاطفی آشنا را دربیننده ایجاد کنم. در کارهای فیگوراتیو، هدف من این است که با تغییراتی زیرکانه درحالت چهره و فرم ها، تغییر حالت های بی شماری از وضعیت انسان بدست آورم. در مجسمه های انتزاعی سعی من، استفاده از ناخودآگاه داستان ها و مناسک تشریفاتی و ماورا الطبیعه است. نتیجه نهایی اثری است که پیچیده گی حس آثار باستانی، اشیاء آیینی از برخی فرهنگ ناشناخته یا مناظر تخیلی را ایجاد می کند.

هدف نهایی من این است که بیننده حس آشنایی با اثر را در خود احساس کند… این حس که قبلاً این موضوع را تجربه کرده است. من معتقدم که این احساس از ناخودآگاه جمعی و یک مرکز عرفانی که همه ما در آن مشترک هستیم بوجود می آید…

عزیز انزابی