نمایشگاه نقاشیخط کیستم من؟

طاهره صمدی
طاهره صمدی
فروردین ۱۴, ۱۴۰۰
نمایشگاه نقاشیخط کیستم من

نمایشگاه نقاشی خط با عنوان کیستم من

نمایشگاه نقاشیخط کیستم من؟

نمایشگاه گروهی نقاشیخط

گشایش جمعه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

 

کیستم من؟
اساسی ترین رنجی که انسان در طول تاریخ و به خصوص در دوران مدرنیته متحمل می شود، دور شدن از اصل خویش و گم شدن در هزارتوی ذهن مشاهده نشده و لایه های ایگو (Ego) است. تنها راه نجات بشریت برای برون رفت از گرداب ناآگاهی، نگاه به درون خود و بازگشتن به اصل خویش است.
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش
کلیدی ترین پرسش انسان از خود, من کیستم است. توجه به این پرسش، دری به سوی بیداری به روی انسان می گشاید. چنانچه او را به درون خویش فرا می خواند.
پرسیدن این سوال، شروع مسیری است که در آن، توفان عشق و آگاهی کاخ های پوشالی منیت را زیر و رو کرده، آن ها را یک به یک فرو می ریزند و آن چه باقی می گذارند، اصالت وجودی او یا همان اصل خویش است.
تو هنوز ناپدیدی ز جمال خود چه دیدی
سحری چو آفتابی ز درون خود برآیی

هنرمندان:

علی اکبر میخک

محسن سلیمانی

جمشید شهرابی

اسرافیل شیرچی

حسین نوروزی

یوسف نوروزی

امیر سیف آبادی

حسین احصایی

عظیم فلاح

ایمان ملاجعفری