نمایشگاه نقاشی سرسپردگان

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اسفند ۳, ۱۳۹۹

نمایشگاه نقاشی سرسپردگان

نمایشگاه انفرادی نقاشی آثار نقاشی لعیا صادقی

افتتاحیه جمعه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸

سرسپرده…

واژه ای آشنا و جاری در زندگی…

انسانِ پراز سرسپردگی ها…

شاید این واژه برای زن آشناتر به نظر می رسد، درست در لحظه ای که انبوهی از آرزوهایش در سایه ی سرسپردگی گم می شوند….

و درست در جایی که خواسته اش را انتخاب می کند جسارت چیدن سیب موجب رانده شدنش از بهشت برین می شود…

لعیا صادقی