نمایشگاه نقاشی فریاد تمدن ها

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اسفند ۳, ۱۳۹۹
آثار آرش فتحی

نمایشگاه فریاد تمدن ها در گالری ایده

نمایشگاه نقاشی فریاد تمدن ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی، آرش فتحی

گشایش جمعه ۵ دی ماه ۱۳۹۹
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

نظریه گفتگوی تمدن ها در مقابل برخورد تمدن ها قرار گرفت تا راهکاری باشد برای مصالحه، آرامش و وحدت جهانی.
اما نه تنها راه به جایی نبرد، بلکه در زمانی که حتی خشونت، جنگ و جنون قدرت و تمامیت طلبی روز افزون گردیده، وسیله ای برای نشست های تنش زا.

مجموعه حاضر که آن را فریاد تمدن ها نامیدم، نظریه یک سازمان نو ظهور یا بهتر بگویم دیر ظهور انتزاعیست که مبادیانش، نمایندگان مردم در لباس مکر دیپماسی دروغ با چهره های خندان و دستانی که در هم گره میخورند تا با اضطلاح گره از مصایٔب اقشار مظلوم باز کنند نیست، بلکه خود مردم هستند مردمی که رو به روز رنجور تر می شوند و چون تریبونی برای بیان احوالشان در اختیار ندارند فریاد میزنند،

فریاد تمدن.

نمایشگاه انفرادی نقاشی، آرش فتحی