نمایشگاه نقاشی قاب های تنهایی

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اسفند ۳, ۱۳۹۹
نمایشگاه قاب های تنهایی

پوستر نمایشگاه نقاشی قاب های تنهایی

نمایشگاه نقاشی قاب های تنهایی

نمایشگاه انفرادی نقاشی، عماد سیدنا

گشایش جمعه ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۹
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

شیوع بیماری، قرنطینه و تغییر در روابط اجتماعی، بشر امروز را در بُهت و ترسی درونی فرو برده و به نوعی در قاب تنهایی خویش قرار داده است.
سوژه های این مجموعه نیز متاثر از شرایط اخیر، حاصل زیستِ خالق اثر در همین دوره می باشند. قربانیانی دستخوشِ ناملایمات، گرفتار در جبر زمان و مبتلا به وضعیتی خارج از اراده و خواست خود.
این مخلوقاتِ محبوس، گاهی از هیبتِ انسانی فاصله گرفته و در انزوا به ماهیتی خیالی مبدل می گردند.

نمایشگاه انفرادی نقاشی، عماد سیدنا