نمایشگاه خط نقاشی دستخوش

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۰
پوستر نمایشگاه دستخوش

نمایشگاه خط نقاشی دستخوش

نمایشگاه خط نقاشی دستخوش

نمایشگاه انفرادی خط نقاشی دستخوش

گشایش جمعه ۲۸ خردادماه الی ۴ تیر ماه ۱۴۰۰
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

با قـلم مـى گویـم: اى هـمزاد، اى هـمراه، اى هم سرنوشت، هردومان حیران بـازى هـاى دوران هـاى زشت شـعرهایم را نـوشتى، دسـت خـوش! اشک هایم را کجا خواهى نوشت؟! »فـریدون مـشیرى«
در پـندار مـن، نـقاشى خـط، سـفر بـه دنـیاى واژه هـاست. سفر بـه واژه هایى که زنـده، تـپنده، سـیال، بـیدار و رقـصان هستند و با کلام بـهتر، تـمـناى بـیدارى دارند. سـعى کـرده ام در مـجموعه کـارهایم، سـایه هـاى زندگـى فـردى، اجـتماعى و تـاریخى را بـه سـوگ ننشسته بـلکه بـا پـاشیدن و تـوسل به نـور و روشـنایى، زنـدگى را بـر مـدار عـشق تـرسیم نـمایم، از این جـهت، دو عـنصر نـور و سـایه بـیشتر از هـر
چیز دیـگرى ذهن مـخـاطب را بـه خود جـلـب مى کنـد. زهـرا محـمدى

زهرا محمدی