نمایشگاه نقاشی گستره دید

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اسفند ۳, ۱۳۹۹
نمایشگاه نقاشی گستره دید

نمایشگاه نقاشی گستره دید در گالری ایده

نمایشگاه نقاشی گستره دید

آثار نقاشی یعقوب مشفقی

گشایش جمعه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۹
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

مربع یکی از سه شکل هندسی بنیادین در طبیعت و رنگ آبی بخشی از میراث تصویری در هنر بین النهرین و ایران است. این دو عنصر در کنار فضای نگارگری که همواره جزء دغدغه های اصلی من بوده، شاخصه اصلی بازآفرینی این دنیای مثالی است.

آثار نقاشی یعقوب مشفقی