نمایشگاه نقاشی هاژی

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اسفند ۳, ۱۳۹۹

نمایشگاه نقاشی هاژی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

افتتاحیه جمعه ۱۷ آبان ماه سال ۱۳۹۸

هاژی به معنای : سراسیمه کردن، گیج کردن، آشفتن و مضطرب کردن و دست پاچگی می باشد.

انسان همواره درتلاش برای ایجاد تعادل درزندگی است. همیـن انسانــی که بـه دوگانگی وجودی خود،آگاه است. من برای فریاد در جامعه ایــی بزرگ به فکــر ساختن پیکره هایی شدم که دراصل ۳گانه ی ریتم، حرکت و تنوع متجلــی شده است. کارهای من نوعی از انتزاع درونی است که باپیوند عناصر هنــری به وحدت رسیده و برای تثبیت حقایق و نشان دادن عمق درد و رنج پیکره ها از تسلط چاپ برمحیطی نرم و آرام مانند آبمرکب که یک سرزمین از جنـس روح لطیـف است پی ریزی شده .

پیکره های تنیده درهم ازحباب وجودیم برآمده ، که در اجتماعـی پرتلاطم دست و پا میزنند. کارهــای من درباره چگونگــی ترکیب و چگونگــی پیدایش و نگرش این حقایق عالم هستی است. یعنی همان خط ها و موتیف هایی که از تکرار و تلفیق درکنارهم پدیدآمده است. آثار نوعی پیوندزدن ماده و احساس. درونی است که بتوانم شاهد شکل گیری اثری از جنس انسانی رنج کشیده باشد کار من این است که امری زیبا را ایجاد و حفظ کنم و شکل یک آگاهی درونی هم به شکل یک پیکره ی بیرونی ایجادکنم.

ملیحه سیمی