نمایشگاه سفری آرام در ضمیر خویشتن

طاهره صمدی
طاهره صمدی
شهریور ۲, ۱۴۰۰
نیلوفر قادری نژاد
شهریور ۲, ۱۴۰۰
پوستر نمایشگاه سفری آرام در ضمیر خویشتن

نمایشگاه گروهی سفری آرام در ضمیر خویشتن

نمایشگاه گروهی آثار نقاشی سفری آرام در ضمیر خویشتن

نمایشگاه گروهی آثار نقاشی سفری آرام در ضمیر خویشتن

گشایش ۲ مهر ماه ۱۴۰۰

تا ۷ مهرماه
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

در هیاهوی دنیای امروز میان دود و ساختمان و برج و … با قلمو و رنگ سفری خواهم کرد به همراه پرنده ای کوچک در حال آشیانه ساختن، سفری به دیدن درختی استوار رودخانه ای خروشان، طبیعتی دلنشین و چه آرامش بخش است این لحظه ها.
همراه پرندگان از اعماق وجودم شعر می خوانم و دنیای درونم را کشف می کنم و به آرامی بر روی بوم می آورم .

». نقاشی کشف درون است یک هنرمند خوب خود واقعی اش را در نقاشی به تصویر می کشد «
جکسون پولاک

به کوشش زهرا نجفی

  • اکرم افضلی
  • الهام باقری
  • پروانه رزاقی
  • افسون منتظری
  • ملیحه رستمی
  • مژگان حسینی
  • زهرا نجفی
  • ساناز اسکندری