نمایشگاه آثار رها عبدالهی – 29 دی ماه

استیتمنت

کالیگرافی، هماهنگی و ترکیبی است دلپذیر که رابطه ای چشم نواز بین عناصر بصری مختلف در یک قطعه خوشنویسی را توصیف میکند و هنرمند از برخورد خطوط با یکدیگر نوعی ترکیب بندی مبتنی بر زیباشناسی را خلق می کند.

خط، ساده ترین فرم برای بیان احساس است مانند عشق، خشم، غم و . . . که حتی در نوار قلب شما نیز وجود دارد.
این فرم خط که در قالب سبک شخصی، نبض خط نام گذاری شده، احساسات هنرمند را بوسیله فرم خط بهم پیوسته نشان می دهد.


زمان برگزاری: ۲۹ دی ماه الی ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۲

ساعت ۱۶ - ۲۰