نمایشگاه نقاشی

طاهره صمدی
طاهره صمدی
شهریور ۲, ۱۴۰۰

نمایشگاه گروهی آثار نقاشی

نمایشگاه گروهی آثار نقاشی

گشایش ۹ مهر ماه ۱۴۰۰
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

به کوشش فاطمه عبدالقاسمی