سبک نقاشی
امتیاز دهید

در این مقاله با انواع سبک نقاشی آشنا میشوید   در طول ادوار تاریخ هنر، شاهد شکل گیری قواعد و ابداعات زیبایی شناسانه ای هستیم که در توضیح ابتکار و ساخت مفهوم ؛ سبک در هنر و نقاشی نامیده میشود. تغییر و تکامل در ابزار و امکانات هر دوره، در ایجاد و اغنا هر سبک موثر بوده است. سبک های نقاشی، ماحصل جهان بینی و و دیدگاه متفاوت و متنوع هنرمندان است که در بستر نقاشی، هویت و شکل بصری به خود گرفته است. قدمت نقاشی در بین انسان ها ، شش برابر قدمت استفاده از زبان نوشتاری است. سلسله عملیات ایجاد مجموعه ای از تصاویر و نشانه ها ، نخستین تلاش بشر برای ورود به جرگه ثبت تصویر بوده...

فهرست مطالب

در این مقاله با انواع سبک نقاشی آشنا میشوید

 

در طول ادوار تاریخ هنر، شاهد شکل گیری قواعد و ابداعات زیبایی شناسانه ای هستیم که در توضیح ابتکار و ساخت مفهوم ؛ سبک در هنر و نقاشی نامیده میشود. تغییر و تکامل در ابزار و امکانات هر دوره، در ایجاد و اغنا هر سبک موثر بوده است. سبک های نقاشی، ماحصل جهان بینی و و دیدگاه متفاوت و متنوع هنرمندان است که در بستر نقاشی، هویت و شکل بصری به خود گرفته است.

قدمت نقاشی در بین انسان ها ، شش برابر قدمت استفاده از زبان نوشتاری است. سلسله عملیات ایجاد مجموعه ای از تصاویر و نشانه ها ، نخستین تلاش بشر برای ورود به جرگه ثبت تصویر بوده است. عامیلیت خلاقیت، هر گز در بشر فرو کش نشده است و هنرمندان در طول سالیان متمادی قالب ها و اصول زیبایی شناسانه مختلفی را در هنر نقاشی کشف و گسترش دادند. مبنع تحولات در ساختار و سبک در هنر نقاشی از مرجع احساسات و درونیات هنرمندان هر دوره استنباط شده است.

سبک های هنری ، تحت تاثیر تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و یا عواملی دیگر شکل گرفته است و برای مدتی گروهی از هنرمندان را به تفکر و عملکرد مشابه می کشاند. این جنبش ها بسته به بنیان و زمینه های بوجود آورنده و توسعه دهنده آنها میتوانند کوتاه مدت یا نسبتا پایدار باشند.

نقاشی شکلی اسرار آمیزی از گفت و گو است . درک و دریافت چرایی و چگونگی پیدایش هر یک از شیوه های هنری، در دستیابی به دانش و توانایی انجام هنر نقاشی مفید و ملزم است. در این مقاله عللاوه بر ارائه تعریفی از واژگان مهم و کاربردی هنر، سعی بر معرفی شیوه های هنری در آرایه تجسمی نقاشی شده است. در راستای کمک به درک بهتر ویژگی ها و شناخت شمایل هر یک از سبک ها، به معرفی هنرمندان و آثارشان نیز پرداخته میشود.

 

هنر نقاشی

نقاشی ( painting ) فرآیند به ترسیم مفاهیم در قالب نشانه و تصاویر است. منبع این تصاویر تخیل و ذهنیت هنرمند و یا واقعه ای است که در پیش چشم حادث میشود. هنر نقاشی  استفاده از رنگ ها برای شخصیت بخشیدن به سطحی خام است. نقاشی پیش از پیدایش خط، با تلاشی در جهت نیل به واقع گرایی، بتدا برای ثبت وقایع یا ایجاد ارتباط به کار می‌رفته است اما بعدها در راستای بهره وری زیبایی گرایانه، در مسیر تکامل قرار میگیرد.

 

 

تاریخچه نقاشی

اولین زبان بشر، نقش و نقاشی بوده است. اشکالی که بر روی غارها کشیده می شد و یا بر روی آثار باستانی دیده می شد نخستین تلاش های نوپای انسان ها در مسیر تکامل این هنر بوده است. ثبت وقایع، آشنایی و شناخت از طبیعت، تسلط بر محیط پیرامون، ایجاد و تبادل ارتباط ،انتقال منظور و مفاهیم، از نتایج این مهم بوده است.

نقاشی های اولیه انسان نخستین لحظه ای را که در آن زمان گذرانه شده به تصویر می کشد و صرفا مختص به موضوعی خاص نیستند و اغلب شامل تعداد زیادی از تصاویر و چهره ها می باشد.

 

دیمی ترین نقاشی جهان در غار( ال کستیلو ) اسپانیا با قدمت ۴۰ هزار ساله است.

 

در باره قدمت و ترتیب قدیمی ترین نقاشی ها همواره اختلاف نظر وجو دارد، طبق آخرین داده ها؛ پس از غار ( الکستیلو) غارهای( لاسکو ) و ( گروته شووه)  در فرانسه نیز آثاری کهن را به خود اختصاص داده اند. پس از آن دیوار نگاره غار لرستان نیز دارای تاریخ و اهمیت است

 

مجموعه نقاشی های غار لاسکو

 

مجموعه نقاشی های غار گروته شووه در فرانسه

 

قدیمی ترین نقاشی ایران؛ دیوار نگاره غار لرستان  با قدمت ۱۲ هزار سال پیش در مقام دوم قرار دارد.

 

سبک به چه معناست؟

سبک (style) در لغت به معنای طرز، شیوه و قاعده است و در آثار هنری سبک به معنی خصائص صوری است که وجه تفاوت و تمایز و هم چنین امکان طبقه بندی آثار از یک دیگر است. هم بستگی ارتباطی از حیث مفهوم و پیوند دورنی چندین ویژگی در کنار و بطن هم مفهوم و ساختار صوری یک اثر؛ سبک یک اثر هنری را تعیین میکنند. از عوامل موثر بر ایجاد و گسترش شیوه های هنری؛ زمان ، مکان ، جنبش و فرهنگ موجود در ارائه آن است. تقسیم بندی ها در بررسی نقاشی ها از منظر سبک اغلب به سه دوره ؛ آغازین، میانه و متاخر است. البته سرعت طی این مسیر متفاوت است. به عنوان نمونه از پیشرفت بسیار کند در هنر پیشاتاریخ یا هنر مصر باستان تا تغییرات سریع در هنر مدرن. سبک‌ها اغلب در یک سری از جهش‌ها، با تغییرات نسبتاً ناگهانی و به دنبال دوره‌های توسعۀ کندتر ایجاد می‌شوند.

می توان تمامی آثار یک دوره را که به واسطه ارتباطی معین در سبک از آثار سایر دوره ها متمایز دانست و تحت یک عنوان واحد نامگذاری کرد ؛ به عنوان مثال سبک باروک

هم چنین میتوان ویژگی های معین و طرز بیان هنریِ یک قوم یا ملت یا نژاد نیز اطلاق می شود . به عنوان مثال هنر مصریان ، هنر یونانیان و …

واژه سبک هم در توصیف شیوه هنری یک هنرمند و هم در توضیح مجموعه نشانه ها و عناصر یک مکتب هنری استفاده میشود. هم چنین در شناسایی بهتر آثار با خصوصیات مشترک شناخت این حوزه مدد رسان است.

در بررسی ساختار محتوایی و ظاهری آثار هنری سبک از دو منظر بررسی میشود. زمانی که سبک های نقاشی را از جنبه های تکنیکی بررسی می‌کنیم؛ بیشتر به نوع ابزار نقاشان اشاره داریم اما هنگامی که آن‌ها را از نگاه فکری بررسی کردیم؛  به جنبش‌های هنری و سبک‌های حاصل از آن اشاره داریم.

باتوجه به رعایت و توضیح سلسله و پروسه تقریبی تاریخ ایجاد و تکامل سبک های نقاشی، بهتر آن است که پیشینه این هنر از صدر مسیحیت آغاز و بررسی شود.

سبک بیزانس Byzantine

بیزانس هنر صدر مسیحیت است و فرهنگ ابتدایی مسیحیت را شرح میدهد. سبک بیزانس تماماً در اختیار و تسلط کلیسا بود.

تصاویر آیینی و رنگ‌ های مجذوب‌ کننده در قالبی بدوی و معنویتی کنترل شده از جانب کلیسا ترسیم میشدند. بستر اصلی و اولیه هنر بیزانس، دیوار های کلیسا و نمود و شیوه اجرایی نقاشی در فرمت موزاییک کاری تجلی یافت. در همین دوران عناصر تزیینی هنر شرق وارد هنر غربی شد. و شالوده هنر موزاییک کاری قوت گرفت. نقاشی دیواری، تصویر سازی برای کتب مذهبی و موزاییک کاری از هنر های رایج در این دوران بودند.

برای اطلاع بیشتر از مسماً و محتوای این سبک هنری به مقاله هنر صدر مسیحت  و مقاله  هنر بیزانس و سده های میانه در وبلاگ مدرسه هنری ایده رجوع شود.

 

 

سبک رومانسک Romanesque

سبک رومانسک یک چروسه و سبک هنری میانه است. این شیوه را میتوان ادامه بیزانس و طلیعه گوتیک دانست. در این دوهر همچنان مذهب و کلیساها بر هنر و هنرمند برتری دارند. نقاشی های فرسک دوران رمانسک در تزیینات بنا و کلیساها استفاده میشده است. رومانسک هنر ارجعیت ظاهر بر باطن است. نقاشی های کلیسا ( سن میشل آلمان) نمونه اعلای نمایش سبک رومانسک است.

 

نمونه موزاییک کاری دوره رومانسک

 

سبک گوتیک Gothic

شروع تغییر و تحولات در هنر نقاشی با پدید آمدن دوره گوتیگ آغاز شد. سبک گوتیک در قرن های چهاردهم و پانزدهم میلادی ؛ دارای مشخصه های روشنی از قبیل پرسپکتیو تخت، رنگ های روشن، استفاده از ورقه های نازک طلا و مهم تر از همه پرداختن به سوژه های مذهبی همانند چهره های الهی که هاله ای طلایی دور سر شان دیده می شد. در این دوره بود که هنرمندان کمی از سلطه کلیسا رها شدند و تصاویری را خلق کردند که کمی رها تر از قبل بود. این نقاشی ها نشان دهنده ی صحنه ها و شخصیت هایی از عهد جدید و به طور خاص واقعه  به صلیب کشیده شدن مسیح و مریم مقدس بودند.

 

سبک پیشا رافائلی

پیشا رافائلی یا انجمن برادران به دنبال احیای سبک های نقاشی یتالیا در سالهای ۱۴۰۰ به وجود آمد. پرداختن به جزییات فراوان، رنگ های شدید و غلیظ، ترکیب بندی ها پیچیده ، ایده های اصیل برای نمایش، دقت در پرداخت طبیعت و خلق کیفیت، از عناصر این سبک است.

هنرمندانی چون:

 • فردریک لیتون
 • آرتور هیوز
 • گابریل روزتی
 • هانت
 • سرجان اورت میلی
تابلو بانو لیلیث؛ اثر گابریل روزتی؛ نقاشی سبک پیشا رافائلی

 

 سبک رنسانس Renaissance

قرن پانزدهم میلادی و ایتالیا را مبدا شروع شیوه هنری باشکوه رنسانس میدانند. زنده کردن فرهنگ گذشته و توجه به عظمت هنر و سنت قدیم، با زنده کردن الهه های یونان و روم باستان در هنر دوباره احیا شد.

طبیعت گرایی، فردگرایی، کالبدشناسی انسان، تکمیل قواعد پرسپکتیو، توجه به موضوع های دنیوی، رواج نقاشی رنگ و روغن برای تجسم گرمی و طراوت پوست از ویژگی های هنر دوره رنسانس است.

رنسانس به معنی تجدد و نوزایی است. در این دوران مفهوم اومانیسم رواج پیدا کرد.

مقاله اومانیسم بن مایه نقاشی های صفوی موجود در وبلاگ مدرسه هنری ایده در توضیح تعریف درست از واژه و مکتب اومانیسم بیشتر به شما کمک خواهد کرد.اومانیسم دوره ای است که هنر در نقش خدمت و ستایش انسان قرار رفت.

از هنرمندان مهم و موثر رنسانس در هنر نقاشی ؛

 • رافائل
 • دوناتللو
 • میکل آنژ
 • مازاتچو
 • داوینچی . داوینچی از مهم ترین نقاشان سبک رنسانس و هم چنین از تاثیر گذار ترین هنرمندان نقاشان جهان است.

 

برای آشنایی بیشتر با او میتوانید به مقاله شام آخر در سه مکتب موجود در وبلاگ مدرسه هنری ایده مراجعه کنید.

 

 

تابلو خراج ؛ اثر مازاتچو؛ نقاش سبک رنسانس
تابلوی مریم مقدس؛ اثر رافائل؛ نقاش سبک رنسانس
تابلوی مرم مقدس؛ اثر داوینچی ؛ نقاش سبک رنسانس

 

سبک منریسم یا شیوه گراییManierismo

شیوه و یا تکلف گرایی فصلی میان باروک و رنسانس را به نام منریسم شکل داد. ایده آل گرایی و طبیعت گرایی هنرمندان رنسانس سر مشق این سبک شد.

منریسم به مفهوم درونی و استاندارد های بدن انسان، در چارچوب فیگور بدن پرداخت. اغراق و وسواس، افراط در نمایش شکوه و عظمت فیگورها، بک راند های تخت و تیره، رنگ های طبیعی، استفاده از عناصر کلاسیک، ظرافت و زیبایی و کشیدگی اندام ها اما در عین حال رسمی و پیچیده از ویژگی های منریسم است.

آثار این سبک در آثار :

 • جرجو وازاری
 • فرانچسکو سالویاتی
 • برنزینو
 • هندریک خولتسیوس
 • پارمیجانینو
 • پورنتورمو
تابلو مریم گردن بلند؛ اثر پارمیجانینو؛ نقاش سبک منریسم

 

سبک باروک Baroque

غنی ترین اتفاق هنری در بازه زمانی قرن ۱۷ و ۱۸  تجلی سبک باروک در هنر است. پرهیز از خطوط سخت و مستقیم، بهره گیری از تزئینات و تجملات فراوان در طراحی، استفاده از رنگ پر درخشش طلایی، از اقدامات شیوه هنری باروک است.

لازم به ذکر است؛ مقاله احیای باروک مود در وبلاگ مدرسه هنری ایده به درک بیشتر این سبک کمک خواهد کرد.

در نقاشی باروک خطوط پیرامون و دورگیری های اشیا حذف می‌ شود و خطوط محو  جایگزین آن می‌ شود. تنوع در آرایش و ترکیب بندی عناصر درونی از دیگر عوامل این شیوه از نقاشی است.

هنرمندان معروف این دوره عبارتند از:

 • رامبراند
 • ال گرکو
 • تیه پولو
 • روبنس
 • برنینی
 • نیکلا پوسن
 • آنیباله کاراچی
 • کاراواجو
تابلوی نگهبان شب؛ اثر رامبراند؛ نقاش سبک باروک

 

تابلوی فراخواندن قدیس متی ؛ اثر کاراواجو؛ نقاش سبک باروک

 

سبک روکوکوRococo

روکوکو به معنای سنگ ریزه یا مروارید غلطان است. پرداخت و تمرکز به جزئیات و ریزبینی از تحولات هنرمندان این سبک روکوکو است. این شیوه کم دوامی بود که برای مقابله و ضدیت با سبک باروک پدیدار شد و بیشتر در انگلستان و فرانسه رواج داشت. نقاشان روکوکو:

 • آنتوان واتو
 • ژان شاردن
 • ویلیام هورگارث
 • بانو گراهام شریف
تابلو مقصد کثیرا ؛اثر آنتوان واتو؛ نقاش سبک روکوکو

سبک رمانتیسیسم Romanticism

الگوهای جدید در هنر نقاشی توسط رمانتیک نمایان شده است. رمانتیک واکنشی در جهت هویت مستقل هنرمند در جامعه است.

این سبک را می توان آغازگر قیامی  علیه محدودیت های هنر، افکار، مفاهیم و ادراک دانست. کشور فرانسه مبدا و مبدع رمانتیک بود و آنرا به کل دنیا ترویج داد. از هنرمندان این سبک:

 • ژریکو
 • فرانسیسکو گویا
 • کنستابل
 • ترنر
 • کامیل کورو
 • دلاکروا
تابلو سوم ماه می؛ اثر فرانسیس گویا ؛ نقاش سبک رمانتیک

سبک کلاسیسیم Classicism

سبک هنری در مقابل باروک و رمانتیسیسم که به دنبال پرداخت و تمرکز بر ویژگی های صوری و ظاهری است. بازگشت به شیوه و سنت های قدیم هنر غرب را شاهد هستیم. از هنرمندان این سبک:

 • لولا مورا
 • اتین موریس
 • نیکولا پوسن

 

تابلو داوری حضر سلیمان؛ اثر نیکولا پوسن؛ نقاش سبک کلاسیسیسم

سبک رئالیسم یا واقع گرایی Realism

رئال به معنب واقعی و واقعیت بدون هیچ انگاشتی از اغراق است.گونه ای از نقاشی که در قرن نوزدهم در فرانسه رواج پیدا کرد و آنچه پیش تر وجود داشت را با تغییر موضوعات به دنیای واقعی نزدیک تر کرد.

باز گویی واقعیات بدون در نظر گرفتن عواطف و احساسات. هنرمندان سبک رئالیسم محتوای جهان را بدون کم و کاست خلق می کردند و بازنمایی طبیعت را بدون گزینش، اصلاح و آرایش است.

به دلیلی تسلط افکار سوسیالیستی ؛ نمایش مضامین زندگی مردم فرو دست و طبقات متوسط جامعه در دستور کار هنرمندان رئالیسم است. هنرمندان این سبک  دارای قلمی صادق ، وفادار به عینیت و به دور از فریب کاری دارند. رئالیسم مکتب هنری مقابل رمانیسم است.

از هنرمندان شیوه رئالیسم میتوان به :

 • گوستاو کوربه
 • ایلیار پین
 • ژان فرانسوا میله
 • انوره دومیه
 • ایوان شیشکین
 • کرامسکوی
تابلوی مراسم تدفین؛ اثر گوستاو کوربه؛ نقاش سبک رئالیسم

سبک ناتورالیسم یا طبیعت گرایی Naturalism

از نمیه های قرن نوزدهم بازنمایی طبیعت هر آنگونه که هست در دستور کار قرار گرفت. پرهیز از پرداخت و پرورش دنیای خیال و خود داری از ترسیم هر آنچه  که ملموس و محسوس نیست، کاویدن معناهای درونی و  نهفته اجسام و عناصر ، تقلید کاملا دقیق از طبیعت( با وفاداری به عناصر زشت و زیبا)  از ویژگی های سبک واقع گرایانه است. توجه به طبیعت و تاثیرات علوم طبیعی از مهم‌ترین اصول در نقاشی این سبک است.

واقع‌گرایی در ناتورالیسم همراه با خوشایندی طبیعت همراه است. طبیعت گرایی در نقاشی با نظریه امیل زوات؛ نویسنده فرانسوی به اوج خود رسید.

هنرمندان :

 • آلبرت چارپین
 • برتون
 • ویلهم آشنباخ
 • ژول باتیس
 • ویکتور تیریون
 • ویلیام بکر
تابلوی مخفی شدن در هایکوک؛ اثر ویلیام بکر؛ نقاش سبک ناتورالیسم

در اینجا لازم به ذکر است که تفاوت سبک ناتورالیسم و رئالیسم شرح داده شود.

تفاوت ناتورالیسم و رئالیسم

در آثار رئالیستی، انسان همیشه از محیط پیرامونش مهم تر بوده است، اما درناتورالیسم، اهمیت انسان از اهمیت اشیاء بیشتر نیست. ناتورالیسم یا طبیعت‌گرایی ورود در واقعیت را وظیفه ی خود نمی‌داند بلکه خلاقیت هنری به کپی کردن اشیا و پدیده‌های تصادفی و انفرادی را کافی میداند.

 

سبک امپرسیونیسم یا دریافت گراییImpressionism

این سبک به برداشت گرایی نیز مشهور است. در این گونه نقاشی، هنرمند برداشت آنی خود را از تصویر ارائه میدهد.امپرسیونیسم؛ دومین شورش هنری علیه چارچوب ها و خفقان هنری رمانتیک گرایی بود که  به دنبال دستیابی به طبیعت گرایی تازه بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق رنگ و نور بود.

این سبک هنری بود. این تحول از تابلو امپرسیون (طلوع آفتاب) اثر ادوارد مونه ایجاد شد.

ثبت لحظه‌ ای از موضوع و عقیده‌ی آن‌ها مبنی بر تغییر رنگ‌ها در اوقات مختلف روز، باعث خلق آثاری شد که بسیار درخشان و در عین حال ناواضح بودند.

هنرمندان واقع گرایی برای نخستین بار رنگ سیاه را از پالت های رنگ خود حذف کرده و برای ترسیم سایه از ترکیب رنگ اصلی با سایر رنگ ها استفاده می کردند. با این حال ترکیب بندی و سایه زنی به شکلی دقیق و همچنین ارائه اشکال با خطوطی واضح و رنگ آمیزی به صورت معمول و محسوس و  آنچه که رواج داشت دیده نمیشود.

رنگ ها بر روی بوم با هم مخلوط می شدند و حرکت قلمو با ضربات شکسته و کوتاه بر روی بوم بکار میرفته است.

ثبت اثرات گذرا و کوتاه و البته احساسی از یک منظره و تاثیری لحظه ای از سوژه از ویژگی های رئالیسم است.

از هنرمندان این سبک:

 • آگوست رنوار
 • کامی پیسارو
 • آلفرد سیسیلی
 • ادوارد مونه؛ ( نقاشی طلوع خورشید )  ادوارد مونه طلیعه سبک امپرسیونیسم است.
 • ادوارد دگا
 • سینیاک
 • لوترک
تابلوی طلوع آفتاب؛ اثر ادوارد مونه؛ نقاش سبک امپرسیونیسم

 

شیوه نقاشی امپرسیونیسم دارای دو زیر مجموعه است:

۱_ پست امپرسیونیسم : هنرمند نفاش برای به تصویر کشیدن آنچه که در ذهن دارد از رنگ هایی استفاده میکند که دارای وضوح  و غلظت بیشتری است و ه چنین ورود فرم های هندسی را شاهد هستیم.

رنگ های اشباع شده، سایه های چند رنگ، و طیف های رنگی غنی در بیشتر نقاشی های پست امپرسیونیسم دیده میشود. از چهر‌ه‌های مهم این سبک:

 • ونسان ون گوگ
 • پل سزان
 • ژرژ سورا
 • پل گوگن
تابلوی بعد از ظهر یک شنبه؛ اثر ژرژ سورا ؛ نقاش سبک پست امپرسیونیسم

 

۲_ نئو امپرسیونیسم : سبک نئوامپرسیونیسم را میتوان به عنوان ادامه دهنده راه امپرسیونیسم در نظر گرفت؛ با این تفاوت که هنرمندان این سبک آثار هنری خود را با پایه مبانی علمی ایجاد کردند.استفاده از رنگ در قالب نقاط کوچک و هم اندازه و با فاصله های نزدیک که از فاصله نزدیک قابل رویت باشند، مشهود است.

در واقع در سبک نقاشی نئوامپرسیونیسم رنگ ها به شکلی در نقاشی قرار میگیرند که اگر از فاصله مناسبی به نقاشی نگاه کنید میتوانید قسمت های مختلف را با وضوح بیشتری مشاهده کنید. از مشهورترین نقاشان بهره مند از این سبک ، هم چنان میتوان ژرژ سورا را نام برد.

سبک اکپرسیونیسم یا هیجان نمایی Expressionism

آغاز قرن ییستم زمان شکوفایی این سبک است.ون سان ون گوگ پدر هنر اکپرسیونیسم است.

تحریف تصاویر و صحنه ها و تمرکز بر ایده و احساسات هنرمند از خصائص بارز است. باز آفرینی امکانات بیانی رنگ و خط برای کشف مضامین دراماتیک و پر از احساسات، برای انتقال احساس ترس، وحشت یا صرفاً برای تجلیل از طبیعت در سبک اکپرسیون مشهود است.مجال بیان دیدگاه ها یا حالات ذهنی هنرمند در فضای اکپرسیون، مهیا تر است.

حذف عنصر آؤامش و چشم نوازی و جای گزینی با اضطراب و تصاویر متوحش و المان هایی چون رنگ های تند، خطوط ضخیم، اشکال هندسی کج و معوج برای نشان دادن حالات هنرمند در دست است.

از هنرمندان به نام سبک اکپرسیون :

 • امیل نولده
 • ادوارد مونش
 • جیمز انسور
 • کرشنر
 • کوکوشکا

 

تابلوی شام آخر؛ اثر امیل نولده؛ نقاش سبک اکپرسیونیسم

از زیر شاخه های سبک اکپرسیونیسم، اکپرسیونیسم انتزاعی است.

اکپرسیونیسم انتزاعی : این سبک هنری تجدیدی در فضا و شکل است و هنری نوپا و مورد استقبال؛ که از ترکیب اکرسیون و سرئال به وجود آمده است و در واقع همان هیجان نمایی انتزاعی است. این سبک به مکتب هنری نیویورک نیز معروف است.

سبک کوبیسم یا حجم گرایی Cubism

کوبیسم در ترجمه ای لغوی مکعب گرایی معنی میشود و به قرار گیری تمام ابعاد از مشهودات یک جسم در غالب احجام هندسی اشاره دارد. دید همه جانبه و نفوذ به درون اجسام از دیگر تعابیر این سبک نقاشی است. جای گیری تصاویر در شکل های استوانه و دایره و مکعب در این آثار دیده میشود.

حذف نقطه دید ثابت، حذف پرسپکتیو ، تحلیل هندسی از فضا و شکل، حجم سازی و محدود کردن رنگها، رنگ های تخت و گزینش از یک مایه‌ ی رنگی در کل اثر و برش‌ های هندسی، از مشخصات دیگر این سبک هنری می‌باشد.

هنرمندان سبک نقاشی کوبیسم :

 • فرنان لژه
 • مارسل دوشان
 • خوان گری
 • پابلو پیکاسو
 • ژرژ براک

تصاویر نمایش داده شده در ادامه از مجموعه آثار پابلو پیکاسو است.

 

سبک فوتوریسم یا آینده نگاری Futurism

در اوایل قرن بیستم در ایتالیا آغاز و به روسیه کشیده شد. سبک آینده نگاری با بیان زندگی امروزی که در بند آهن، فولاد، نخوت و سرعت جنون‌آمیز سبکی در تقاشی را پدید آورد که ابتدا تنها در ادبیات از آ« بهره گیری شده بود. این نهضت با پایان جنگ جهانی اول رو به زوال رفت. پویایی ، سرعت، تغییر و نوسان ، انرژی ، قدرت و تکنولوژی از مضامین پر کاربرد فوتوریسم است.

نمایش پیشرفت های علمی و صنعتی و پیرگی انسان بر طبیعت در دستور کار فوتوریست ها قرار گرفته بود. فوتوریست ها :

 • بوتچونی
 • کارا
 • سورینی
 • مارینتی

سبک ورتیسیسم یا دوران گری Vorticism                                                 

جنبش هنری کوتاه مدت زاده در بریتانیا و قرن بیستم؛ که ادغامی از کوبیسم و فوتوریسم بود. تفاوت اندک با کوبیسم و فوتوریسم در عنصر حرکت است.

عبارت ورتیسیسم برای اولین بار توسط ازرا پاوند و درسال ۱۹۱۳ برای این جنبش هنری مورد استفاده قرار گرفت. مشهورترین هنرمند این جنبش ویندهم لوئیس است کـه قبل از معرفی این سبک نقاشی به صورت عمومی آثاری را با این سبک نقاشی به تصویری کشیده بود.

در دوران گری زندگی مدرن را به وسیله نمایش خطوط ضخیم شاهد هستیم. این خطوط چشم را به سمت مرکز اثر و تابلو هدایت می کند. همچنین از دیگر مشخصه های این سبک بکارگیری کمان و زوایای مختلف بر یک سطح تخت به منظور القای چرخش و التهاب های گرداب مانند است. از این سبک آثار زیادی منتشر نشده و پس از جنگ جهانی اول نیز این سبک از بین رفت.

 

 

سبک سمبولیسم یا نمادگرایی Symbolism

این سبک با شعار هنر برای هنر از فرانسه و در قرن نوزدهم و توسط گوگن؛ نقاش امپرسیونیسم آغاز شد. آثار از درک عموم مردم خارج بود. استفاده از نشانه ها، نماد، علائم، استعارات هنری برای نمایش عشق، ترس ، خشم دیده میشود.

شایان ذکر است بانو ایران دخت درودی از هنرمندان نقاش سبک سمبولیسم است که شرح آثار او در مقاله ایران_ دخت درودی در وبلاگ مدرسه هنری ایده موجود است.

از هنرمندان سمبولیست:

 • گوستاو کلیمنت
 • فردیناند هودلر
 • ویلهم همرشوی
 • پیر چاوانس
 • اودیلون ردون
 • گوستاو مورو
 • هوگوسیمبرگ
تابلوی زن؛ اثر گوستاو کلیمنت، نقاش سبک سمبولیسم

سبک آبستره یا انتزاعیabstract

آبستره و یا انتزاعی که تجریدی نیز نامیده میشود؛ به شکل کلی و یا جزعی و در نبرد با رنسانس و رئالیسم است.

نقاشی انتزاعی برگفته از فضای ذهنی هنرمند است و دارای فرم های ابداعی و انتزاعی است. شایا ما به ازای خارجی نداشته و به واقعیت نزدیک نیستند .

خلق و ایجاد تصاویری که در تجربیات بصری گنجانده نمیشود؛ از خطوط این سبک است. این گ.نه از نقاش از قواعد پرسپکتیو خالی است و تخت و بدون بعد است و نمایش هر آنچه به عینیت برسد، امتناع میکند.

مبدع سبک آبستره، واسلیلی کاندینسکی در قرن بیستم است و دیگر نقاشان شامل:

 • کازیمیر ماله ویچ
 • جکسون پولاک
مجموعه آثار واسیلی کاندینسکی ؛ نقاش سبک آبستره
مجموعه آثار واسیلی کاندینسکی ؛ نقاش سبک آبستره

 

سبک فوویسم Fauvism

سبک قرن بیستمی که در جرگه شیوه های مدرن قرار میگیرد. استفاده از رنگ های قوی  و تند برگرفته از امپرسیون؛ در آثار پیداست.

هم چنین استفاده از ضربات خشن و وحشیانه قلمو از ویژگی های این سبک است. فوویسم در موضوعات با هنر انتزاعی موازی است. این سبک از هنر تاثیراتی از کوبیسم را در خود دارد و پایه ای برای سبک آوانگارد شد.

هنرمندان فوویسم:

 • آندره دورن
 • هانری ماتیس
 • روبر دولونه
 • هانری روسو
 • موریس دو ولامینک

سبک سورئالیسم یافراواقع گراییSurrealism

بعد از جنگ جهانی در راستای تئوری های دادائیسم، ذهن ناخود آگاه راهی برای خلق آثار هنری شد. تصاویر رویایی و عجیب و غریب و تصاویر دلهره آور و نمایش عمیق ترین افکار و ذهنیات، شالوده سورئالیست هاست.

شاعر فرانسوی آندره برتون رویکرد و مانیفست سوررئالیسم خود را تحت تأثیر نظریه ها و نوشته های روانشناسانی نظیر زیگموند فروید در رابطه با ضمیر ناخودآگاه و مطالعات پیشگامانه کارل یونگ در و اوایل قرن بیستم منتشر کرد و مقدمات سوئالیسم را پدید آورد. هدف این پیدایش این سبک؛ آزاد کردن اندیشه‌ها، زبان‌ها و تجریبات انسانی، فراتر از مرزهای واقعیات و خردگرایی بود.

برای شناخت بیشتر ماهیت این سبک به مقاله از فردیت ناخودآگاه تا روایت سورئالیسم در وبلاگ مدرسه هنری ایده مراجعه کنید.

شاهکارهای ساخته شده این سبک توسط :

 • خوان میرو
 • سالوادور دالی
 • میکل شوال
مجموعه آثار سالوادور دالی؛ نقاش سبک سورئالیسم
مجموعه آثار سالوادور دالی؛ نقاش سبک سورئالیسم

 

سبک دادائیسم Dadaism

در زمان جنگ جهانی اول؛ دادائیسم پاسخی منفی به به ارزش های سنتی و اجتماعی هنر آن زمان بود. هنرمندان دادا تلاش می‌کردند که با شوکه کردن مردم به خودآگاهی، رسوم پذیرفته شده و سرکوبگر دستور و منطق را نمایان کنند. ( دا) در فرانسوی به معنای اسباب بازی است و این کلمه نشانه و استعاره ای از کلمه ایست که هم کودکان قادر به تلفظ آن هستند ؛ ازین رو هنر دادائیسم هنری فرامرزی است.

سبک دادائیسم اولین تلاش و جنبش در راستای رسیدن به هنر مفهومی است.

هدف دادایسم در ابتدا قد برافراشتن در مقابل جنگ و نظام سرمایه داری آن رمان بود. این سبک برگرفته و تاثیر گذار از کوبیسم فوویسم و اکپرسیونیسم بوده است. هانس آرپ و هانا هوش از هنرمندان این مکتب اند.

 

مجموعه آثار هانا هوش؛ نقاش سبک دادائیسم

سبک نائیف یا بدوی گرایی  Naïvism

این سبک از هنر نقاشی را بدوی نیز مینامند. نگرش هنرمند بر جهان و هنر خود بر اساس پرسپکتیو ، رنگ گذاری و آناتوکی های آکادمیک و اصولی نیست. هنر بومیان صحرای آفریقا و آمریکای جنوبی از این دست است. سادگی و صراحت، دقت به جزییات ، نمایش خام دستی های مصنوعی و تعمدی، کاهش اندازه موضوع، کم کردن فاصله میان موضوع و مخاطب از طریق رنگ، دوری از قواعد رسمی و متداول ، بازتاب وقایع جامعه، دوری از اصول و سبک های آکادمیک اشاره کرد.

هنرمندان سبک نائیف عبارتند از :

 • هانری روسو
 • آلفرد والیس
 • گری بانت
 • جیکی میلز
 • مکرمه قنبری
 • پاول کله
 • ایوان جنرالیچ
تابلو ؛ بی نام ؛ اثر مکرمه قنبری ؛ نقاش ایرانی سبک نائیف

 

تابلو رویا؛ اثر هانری روسو؛ نقاش سبک نائیف

سبک نبی ها Les Nabis

نبی ها، از واژه نبی به معنی پیامبر و پیشگو از زبان عربی گرفته شده است. مریدان و هنرمندان این سبک خود را از آن جهت نبی می نامیدند زیرا معتقد بودند مانند پیامبران راستین، سر پرستی نقاشان را به صورتی پاک و خالص به عهده دار شدند. نبی ها مایل به بکارگیری یک قدرت ماورا بودند

آنها از نقاشان امپرسیون بودند اما در رابطه نزدیک با سمبولیسم ها و یا نمادگرایان نیز بودند. در این شیوه عموما موضوعات دینی ، عرفانی، روستایی، همچنین موضوعات نمادین و آرمانی و موضوعات روزمره و پیش پا افتاده و عادی در دستور کار بوده است.

هنرمندان این شیوه در جستجوی معانی و منابع  بکر و خالص هنر از لحاظ جسمی یا معنوی بودند. در پی یافتن زیبایی، فراتر از آنچه در طبیعت یافت میشود،‌ آنان در به کارگیری رموز و عرفانیات حتی برای بیان زندگی روزمره معمولی،‌ توانمند بودند.

هنرمندان این سبک عبارتند از :

 • ادوارد ویلارد
 • موریس دنیس
 • فلیکس ولاتون
 • پاول سروسیر
تابلو لباس گلدار؛ اثر ادوارد ویلارد؛ نقاش سبک نبی ها

 

سبک مینیمالیسم یا کمینه گرایی Minimal Art

خلق آثاری با رنگ‌هایی یکپارچه به همراه الگوهایی تکراری و فرم‌هایی هندسی، موجب  بوجود آمدن فضایی تخت و دو بعدی بود که اثری مستقیم بر بیننده داشت و این سبک مینیمالیسم نام گرفت.

ساخت مفهوم با ساده ترین خطوط و پرهیز از هر گونه جزئیات و تجملات اضافی در طرح و رنگ، و پرهیز از هر گونه استعارات فلسفی ، از مشخصه های بارز هنر مخنصر نمایی است.

مینیمالیست ها معتقدند با حذف ترکیب بندی و استفاده از اشکال هندسی و بسیار ساده ،می توان به کیفیت نـاب رنگ، فرم،فضا و ماده دست یافت.

این سبک تمامی عناصر بیان کننده احساس و عواطف هنرمند را به کوچکترین صورت نشان میدهد.

هنرمندان این سبک:

 • دیوید اسمیت
 • ارنست تروا
 • کارل آندره
 • ریچارد سرا
 • رابرت رایمن

در ادامه چند نمونه از آثار مینیمال دیده میشود.

 

 

 

نتیجه

در این مقاله تلاش کردیم به شکلی کامل و جامع به بررسی سبک های نقاشی مشهور دنیا از گذشته تا به امروز بپردازیم. بیشک توضیح همه آنها در این مجال نمیگنجد.

همچنین تلاش شد مشهورترین آثار هنری که با استفاده از این سبک های نقاشی در سرتاسر دنیا به وجود آمده اند را به شما مخاطبان گرامی معرفی کردیم. آزمایش کردن هر یک از این سبک‌ها و یافتن مناسب ترین و بهترین سبک راهی فوق العاده برای تقویت مهارت‌های فردی و بهبود توانایی ها‌ نقاشی است.

 

نویسنده مقاله : مینا سیدی

منابع

https://naimisani.com/

https://divarijat.ir/

https://termegraphic.com/

https://naghashi.art/

https://harfetaze.com/

https://www.rangehonar.com/

https://baghayeneh.ir/

https://www.daneshchi.ir/

https://maktabkhooneh.org/

https://iranantiq.com/

https://naimisani.com/

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *